Начало Новини Карта на сайта
 English
 Русский
Начална страница / Новини 22 July 2024 
Обявена процедура за избор на изпълнител с публична покана

На 18.03.2019 г. „Туристстрой – Царацово“ ЕООД обяви процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Доставка на автоматична лазерна портална машина за 3D разкрояване на метални листа и тръби“.

 

Процедурата включва доставка на автоматична лазерна портална машина за 3D разкрояване на метални листа и тръби – 1 бр. в „Туристстрой – Царацово“ ЕООД, вкл. инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудването. Техническата спецификация (задължителните минимални технически и функционални изисквания) на оборудването, предмет на доставката, са посочени в приложение към Публичната покана.

 

Прогнозната стойност на доставката, съгласно обявление е: до 1 650 000,00 лв. без ДДС.

 

Договорът за доставка ще се финансира по договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP002-3.004-0090-C01/30.01.2019 г. „Повишаване на ресурсната ефективност на "Туристстрой - Царацово" ЕООД чрез внедряване на процесова иновация при производството на метални изделия“ по процедура за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.“

 

Крайният срок за подаване на оферти е 24.00 ч. на 26.03.2019 г.

 

Офертите за участие в процедурата за избор на изпълнител и всички приложения към тях се подават по изцяло електронен път чрез „Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020“ (ИСУН 2020), находяща се на уеб адрес: https://eumis2020.government.bg  

 

Образци на документите за участие в процедурата за избор на изпълнител могат да бъдат свалени директно от фирмения уеб сайт на „Туристстрой – Царацово“ ЕООД или от сайта на „Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020“ (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg  

Тръжната документация може да бъде свалена от тук: http://www.ts-tsar.com/userfiles/uploaded/Documentation.rar


Още новини:
 

Всички права запазени от "Туристстрой - Царацово" ЕООД ®
Дизайн и изработка SunriseStyle.com